Naujienos

Panevėžio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo priimti nutarimai

Vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2024 03 27 įvykusio pakartotinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Pelno paskirstymo tvarka priimta.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  6. Įgaliojimai, valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo, suteikti.
  7. Atlygis už posėdžius valdybos ir paskolų komiteto nariams patvirtintas.
  8. Kiti klausimai:

      8.1. Atsiskaityti su Kredito unijos nariais, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė 2023 m.

      8.2. Šalinti fizinius ir juridinius asmenis iš Kredito unijos narių pagal sąrašą.

                                                                                                                                                       Valdyba

Atgal